രേഖകള്‍

രേഖകള്‍
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
പൗരാവകാശ രേഖ സിവിൽ സപ്ലൈസ് 30/04/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(218 KB)
വാർഷിക സുപ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് – 2016 28/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(4 MB)
പഞ്ചായത്തുതല സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് 2011 28/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
വ്യവസായ വാർഷിക സർവെ റിപ്പോർട്ട് 2013-14 28/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
വനഭൂമി സ്ഥിതിവിവര റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2015 28/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(1 MB)
കൃഷി സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് 2016-17 28/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(8 MB)
ജില്ലാ സെൻസസ് കൈപ്പുസ്തകം – ഭാഗം B 27/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
ജില്ലാ സെൻസസ് കൈപ്പുസ്തകം – ഭാഗം A 27/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(6 MB)
റവന്യൂ ഗൈഡ് 2018 28/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(5 MB)
ദുരന്ത നിവാരണ പദ്ധതി 28/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(9 MB)