ജനസംഖ്യാകണക്ക്

ജനസംഖ്യാകണക്ക്
തലക്കെട്ട് തീയതി ഡൌണ്‍ലോഡ് / ലിങ്ക്
ജില്ലാ സെൻസസ് കൈപ്പുസ്തകം – ഭാഗം B 27/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(3 MB)
ജില്ലാ സെൻസസ് കൈപ്പുസ്തകം – ഭാഗം A 27/03/2018 ഡൌണ്‍ലോഡ്(6 MB)