അടയ്ക്കുക

Idukki Arch Dam

ദിശ

The Idukki Dam, located in Kerala, India, is a 168.91 m (554 ft) tall arch dam. The dam stands between the two mountains – Kuravanmala (839)m and Kurathimala (925)m. It was constructed and is owned by the Kerala State Electricity Board. It supports a 780 MW hydroelectric power station.

It is built on the Periyar River, in the ravine between the Kuravan and Kurathi Hills in Kerala, India. At 167.68 metres, it is one of the highest arch dams in Asia and third tallest arch dam. It started generating power on 4 October 1975.[1] Technically, the dam type is a concrete double curvature parabolic, thin arc dam.

This dam was constructed along with two other dams at Cheruthoni and Kulamavu. Together, the three dams have created an artificial lake that is 60 km² in area. The stored water is used to produce electricity at the Moolamattom Power house, which is located inside nearby rocky caves. The Government of Canada aided in the building of the dam with long term loans and grants

History

The idea of constructing a dam for power generation was first conceived in 1919. As per history, Shri Kolumban, the head of ‘Araya’ race during 1922, showed the way to the Malankara Estate Superintendent and his friend Thomas, who were on hunting spree in the forest, the spot of present Arch Dam. He told them of the legend of Kuravan and Kurathi Hills. Mr. Thomas was impressed by the sight of water flow between the mountains and it was his idea that has materialised in the form of Idukki Arch Dam. Sri. W.J.John of Malankara Estate submitted a report to the Government of Travancore in 1932 on the possibility of constructing a dam at Idukki for Power Generation.

Visiting Time
Visiting the Dam Limited to Public Holidays, Saturdays and Sundays

ചിത്രസഞ്ചയം

  • ഇടുക്കി ആർച് ഡാം
    ഇടുക്കി ആർച് ഡാം മുന്നണി കാഴ്ച
  • ഇടുക്കി ആർച് ഡാം
    ഇടുക്കി ആർച് ഡാം ടോപ്പ് വ്യൂ
  • ഇടുക്കി ആർച് ഡാം
    ഇടുക്കി ആർച് ഡാം ടോപ്പ് വ്യൂ

എങ്ങിനെ എത്താം :

വായു മാര്‍ഗ്ഗം

Nearest Airport - Cochin

ട്രെയിന്‍ മാര്‍ഗ്ഗം

Nearest Railway Station - Aluva

റോഡ്‌ മാര്‍ഗ്ഗം

Thodupuzha to Idukki - 60km, Cochin to Idukki - 120Km